1.     INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://akademiageozoo.pl prowadzonego przez Agnieszka Seweryńska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Seweryńska – Wirtualny Rozwój Osobisty, ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862952381, REGON: 522707327, telefon: (+48) 690-345-350, e-mail: akademia@geozoo.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.

1.2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1.2.1.  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie.

1.2.2.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.3.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

1.2.4.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

1.2.5.  Produkt – dostępne w Serwisie produkty fizyczne, takie jak książki drukowane, zeszyty ćwiczeń i inne podobne lub produkty elektroniczne (odpłatne treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne podobne.

1.2.6.  Produkt fizyczny – jest to rzecz materialna, która może być przedmiotem obrotu prawnego, np. książki drukowane, zeszyty ćwiczeń w postaci drukowanej i inne podobne.

1.2.7.  Książka drukowana – jest to produkt fizyczny w postaci utworu literackiego, nośnika informacji, lub źródło informacji.

1.2.8.  Zeszyt ćwiczeń – jest to produkt fizyczny w postaci utworu literackiego, nośnika informacji, lub źródła informacji poszerzone o możliwość uzupełnienia, wypełnienia lub rozwiązania przez Klienta, który zakupił produkt.

1.2.9.  Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

1.2.10.                     Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Klientowi na: wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, albo wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, albo inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej.

1.2.11.                     Produkt elektroniczny – jest to treść cyfrowa, np. kurs online, e-book, webinar, materiały dodatkowe do kursów, newsletter i inne podobne.

1.2.12.                     Kurs – treści edukacyjne udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Serwisie.

1.2.13.                     Ebooki – publikacja elektroniczna udostępniona Klientowi nabywającemu je bezpośrednio w Serwisie.

1.2.14.                     Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://akademiageozoo.pl/regulamin

1.2.15.                     Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://akademiageozoo.pl za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów.

1.2.16.                     Konto Klienta – konto Klienta założone na platformie internetowej Serwisu.

1.2.17.                     Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu.

1.2.18.                     Sprzedawca – Agnieszka Seweryńska – Wirtualny Rozwój Osobisty, ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862952381, REGON: 522707327, e-mail: akademia@geozoo.pl zwany też Usługodawcą, prowadzący sprzedaż i usługi za pośrednictwem Serwisu.

1.2.19.                     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

1.2.20.                     Płatności – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Serwisie sposobów płatności.

1.2.21.                     Cena – wartość brutto wyrażona w polskich złotych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt.

1.2.22.                     Komentarz – oznacza wiadomość dodaną pod lekcjami Kursu w Serwisie.

1.2.23.                     Opinia – oznacza recenzje Produktu wyrażoną przez Klienta Serwisu.

1.2.24.                     Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Serwisu, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.

2.     KORZYSTANIE Z SERWISU

2.1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.

2.2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

2.3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane zamawiającego, adres do wysyłki Produktu fizycznego, adres e-mail do wysyłki Produktu cyfrowego, sposób płatności i inne.

2.4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji lub zalogować się na posiadane Konto Klienta. Rejestracja jest niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.

2.5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

2.6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko przez siebie nazwę użytkownika i hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

2.7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

2.8. W dowolnym momencie Klient może zalogować się na swoje konto w Serwisie i uzyskać dostęp do swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji w Serwisie i zmiany tych danych, zmiany adresu e-mail i hasła. Dostęp do historii zamówień, a także dostęp do Produktów elektronicznych.

2.9. Klient może usunąć swoje konto w Serwisie na wyraźne żądanie ale utraci dostęp do zakupionych Produktów elektronicznych bezpowrotnie i nie otrzyma zwrotu pieniędzy za ich zakup.

3.     ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.

3.2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

3.3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania, adresu do wysyłki Produktu fizycznego oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu elektronicznego.

3.4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

3.5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

3.5.1.  głównych cechach Produktu,

3.5.2.  łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,

3.5.3.  możliwości odstąpienia od umowy.

3.6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję i płace” lub równoważnego.

3.7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.

3.8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

3.9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

4.     CENY

4.1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

4.2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4.3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

4.4. Jeżeli Produkty są oferowane do sprzedaży w Serwisie, w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

4.5. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Serwisu.

5.     PŁATNOŚCI

5.1. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

5.1.1.  przelewem lub blikiem poprzez elektroniczny system płatności paynow.pl

5.1.2.  przelewem lub blikiem poprzez elektroniczny system płatności przelew24.pl

5.1.3.  przelewem, kartą płatniczą, blikiem, apple pay lub google pay poprzez elektroniczny system płatności stripe.com

5.1.4.  zwykłym przelewem bezpośrednio na nasze konto bankowe w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

5.2. Płatności są obsługiwane przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prosta 18, kod pocztowy: 00-850, KRS: 0000025237.

5.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Stripe, Inc.

5.4. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon, rachunek lub faktura przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

6.     DOSTAWA

6.1. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e-mail.

6.2. Wysyłka Produktu elektronicznego następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

6.3. Dostawa Produktów elektronicznych jest darmowa.

6.4. Wysyłka Produktu fizycznego następuję do 3 dni po otrzymaniu płatności.

6.5. Dostawa Produktów fizycznych jest odpłatna.

6.6. Koszt dostawy Produktu fizycznego jest podany w koszyku i w Twoje zamówienie, który jest doliczony do ceny Produktu fizycznego.

6.7. Kiedy jest dostępna darmowa dostawa, widnieje możliwość jej wybrania w koszyku lub Twoje zamówienie. Darmowa dostaw dostępna tylko kiedy na stronie produktu lub sprzedażowej widnieje taka informacja i zostaną spełnione warunki określone do uzyskania darmowej dostawy.

6.8. Dostawa odbywa się na terenie Polski przez:

6.8.1.  InPost sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Pana Tadeusza 4, kod pocztowy: 30-727, KRS: 0000543759.

6.8.2.  Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy: 00-940, KRS: 0000334972.

6.8.3.  DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralna 5, kod pocztowy: 02-274, KRS: 0000028368.

6.9. Dostawa odbywa się na terenie Unii Europejskiej przez:

6.9.1.  Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, kod pocztowy: 00-940, KRS: 0000334972.

6.9.2.  DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralna 5, kod pocztowy: 02-274, KRS: 0000028368.

6.10.                W przypadku braku Produktu fizycznego na stanie magazynu Klient zostanie powiadomiony wiadomością e-mail oraz o nowym czasie realizacji zamówienia.

6.11.                W przypadku wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient może odstąpić od umowy z Produktu fizycznego bez podania przyczyny i otrzymać zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

6.12.                Szczegóły odstąpienie od umowy omówione są w punkcie Prawo odstąpienia od umowy.

7.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu w przypadku Produktu elektronicznego wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

7.2. W przypadku Produktu fizycznego należy go odesłać na adres: ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych i załączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, możesz skorzystać poniżej z załącznika nr 3 do Regulaminu.

7.3. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

7.4. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

7.5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.6. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwrócenia Produktu fizycznego na adres podany w podpunkcie 2 nieniniejszego punktu. Za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

7.7. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

8.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

8.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.

8.2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

8.3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

8.4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.

8.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.

8.6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

8.7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

9.     WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

9.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych, oraz korzystania z Produktów.

9.2. W Serwisie dostępne są m.in. następujące Treści cyfrowe:

9.2.1.  Kursy online

9.2.2.  E-booki

9.2.3.  Webinary

9.2.4.  Materiały dodatkowe do Kursów.

9.3. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie konta w Serwisie.

9.4. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

9.5. Sprzedawca umożliwia także korzystanie z Treści cyfrowych nieodpłatnych. Zaliczają się do nich bezpłatne kursy online, e-booki, webinary, mailing, albo inne treści nieoznaczone jako odpłatne.

9.6. Korzystanie z Treści cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta w Serwisie, na której udostępniane są Treści cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu wskazanych danych osobowych.

9.7. Treści cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.

9.8. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

9.8.1.  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),

9.8.2.  przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,

9.8.3.  włączona obsługa cookies w przeglądarce,

9.8.4.  dostęp do Internetu,

9.8.5.  zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

9.8.6.  możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

9.9. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

9.10.                Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres akademia@geozoo.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.

9.11.                Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

9.12.                Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.

9.13.                Sprzedawca zapewnia dostęp do Produktów cyfrowych odpłatnych dostępnych w Serwisie przez czas nieoznaczony.

9.14.                Sprzedawca może dokonać zmiany Treści cyfrowych i Usług cyfrowych, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową z następujących przyczyn:

9.14.1.                     Zmiany technologii związanej z Treściami cyfrowymi lub Usługami cyfrowymi.

9.14.2.                     Zmiany w prawie lub dostosowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do przepisów prawa.

9.14.3.                     Zmiany stylistyczne nie mające charakteru merytorycznego ale podnoszące jakość Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

9.14.4.                     Zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej Sprzedawcy, w tym wyłączenia lub wprowadzenia nowych usług czy Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych.

9.15.                Sprzedawca może dokonać zmian, odświeżenia, zaktualizowania i dodania Treści cyfrowych i Usług cyfrowych dostarczanych w Produktach cyfrowych i Usługach cyfrowych.

9.16.                Wprowadzone zmiany przez Sprzedawcę nie wiążą się z żadnymi kosztami po stronie Klienta.

9.17.                Jeśli zmiany miałyby istotnie i negatywnie wpłynąć na dostęp Klienta do Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z nich, Sprzedawca poinformuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem o właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz o prawie do wypowiedzenia Umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o zmianie jeśli nastąpiło to później niż ta zmiana.

9.18.                Sprzedawca może zapewnić Klientowi uprawnienie do zachowania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych bez dodatkowych kosztów w stanie niezmienionym.

9.19.                Sprzedawca informuje Klienta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanych zmianach, zazwyczaj poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail Klienta podany przy składaniu Zamówienia, z odpowiednim wyprzedzeniem. Klient jest uprawniony przekazać Sprzedawcy inny adres e-mail, kontaktując się z nim na dane podane w niniejszym regulaminie.

9.20.                Sprzedawca dąży do utrzymania dostępu do kupionych Produktów (umieszczonych w Serwisie) bez ograniczeń czasowych, tj. „dożywotnio”, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania danego Produktu, o czym powiadamia Klientów, którzy kupili dany Produkt z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą usunięcia Produktu, umożliwiając przy tym Klientom którzy wykupili dostęp pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów.

9.21.                Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktu (np. udział w grupach na portalach społecznościowych, pomoc instruktora), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu wynika, że jest zapewnianie przy kupnie dostępu do danego Produktu, gwarantowane jest w terminie 90 dni od sprzedaży kursu i później może, ale nie musi być utrzymywane.

10.DEFINICJE, PROCEDURY, OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z DSA

10.1.                Niniejszy punkt Regulaminu określa informacje na temat wszelkich ograniczeń, które nakłada Administrator w związku z korzystaniem z jego usług, w odniesieniu do informacji przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym między innymi: informacje na temat wszelkich polityk, procedur, środków i narzędzi wykorzystywanych na potrzeby moderowania treści, w tym na temat algorytmicznego podejmowania decyzji i przeglądu dokonywanego przez człowieka, a także na temat regulaminu wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg, o wszelkich istotnych zmianach warunków korzystania z usług oraz mechanizmy zgłaszania Nielegalnych Treści. Administrator udostępnia ww. informacje i warunki korzystania z Serwisu w sposób zrozumiały i czytelny.  Administrator projektuje, organizuje i obsługuje swoje Serwisy internetowe oraz interfejsy w sposób, który nie wprowadza w błąd Użytkowników ani nimi nie manipuluje lub w inny, istotny sposób nie zakłóca lub nie ogranicza zdolności Użytkowników do podejmowania wolnych i świadomych decyzji.

10.2.                Definicje:

10.2.1.                     Administrator to Sprzedawca, zgodnie z definicją zawartą w punkcie 1 Regulaminu, jak również przedsiębiorca, czyli osoba fizyczna lub prawna, bez względu na to, czy jest nim podmiot publiczny czy prywatny, która działa – w tym również za pośrednictwem osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz – w celach związanych z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową,  świadczący usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, w tym usługi społeczeństwa informacyjnego w ramach Serwisu.

10.2.2.                     Odbiorca usługi to Klient lub Użytkownik, lub osoba korzystająca z usług pośrednich, lub innych usług społeczeństwa informacyjnego dostarczanych przez Administratora, w tym na przykład Sklepu, Serwisu, lub Mediów społecznościowych Administratora, w szczególności w celu poszukiwania informacji lub udostępniania jej.

10.2.3.                     Treści to wszelkie informacje przekazywane przez Użytkownika w dowolnej formie w ramach Serwisu, Mediów społecznościowych albo innych platform i miejsc należących lub moderowanych przez Administratora, w szczególności w ramach Strony lub Sklepu albo udostępnionych Użytkownikowi funkcjonalności tych miejsc.

10.2.4.                     Nielegalne Treści oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży Produktów, Usług cyfrowych lub Treści cyfrowych lub Świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.

10.2.5.                     Moderacja Treści oznacza działania, bez względu na to czy są one zautomatyzowane, podejmowane przez Administratora lub współpracujących z nim dostawców usług pośrednich, których celem jest, w szczególności, wykrywanie, identyfikowanie i zwalczanie nielegalnych treści lub informacji niezgodnych z warunkami korzystania z ich usług, przekazywanych przez Odbiorców usługi, w tym wdrażane środki, które wpływają na dostępność, widoczność i osiągalność takich nielegalnych treści lub informacji, takie jak depozycjonowanie takich treści lub informacji, demonetyzacja, uniemożliwienie dostępu do nich lub ich usunięcie, lub które wpływają na możliwość przekazywania takich informacji przez odbiorców usługi, takie jak zamknięcie lub zawieszenie konta odbiorcy.

10.2.6.                     Usługa pośrednia oznacza jedną z następujących usług społeczeństwa informacyjnego świadczoną przez Administratora:

10.2.6.1.  Usługę hostingu polegającą na przechowywaniu informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi oraz na jego żądanie.

10.2.6.2.  Usługę cachingu polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi, obejmującą automatyczne, pośrednie i krótkotrwałe przechowywanie tej informacji, dokonywane wyłącznie w celu usprawnienia późniejszej transmisji informacji na żądanie innych odbiorców.

10.2.6.3.  Usługę zwykłego przekazu polegającą na transmisji w sieci telekomunikacyjnej informacji przekazanych przez Odbiorcę usługi lub na zapewnianiu dostępu do sieci telekomunikacyjnej.

10.2.7.                     Media społecznościowe to platformy społecznościowe, w ramach  których Administrator tworzy dodatkowe kanały komunikacji z Użytkownikiem lub Odbiorcą dostarczanych przez niego informacji czy treści, czy to w ramach Zamówienia, w ramach publikowania treści publicznie dostępnych dla szerokiego grona odbiorców, czy też w ramach pozostałych form kontaktu z Odbiorcą treści, w tym kontaktu związanego z ofertami handlowymi, co w szczególności dotyczy: grup społecznościowych prywatnych lub publicznych, kanałów na platformach społecznościowych, kont publicznych, o których mowa m.in. w Polityce prywatności, tzw. fanpage, kanałów komunikacji, wewnątrz tych platform społecznościowych, itp.

10.2.8.                     Platforma internetowa oznacza usługę hostingu, która na żądanie Odbiorcy usługi przechowuje i rozpowszechnia publicznie informacje, chyba że takie działanie jest nieznaczną lub wyłącznie poboczną cechą innej usługi lub nieznaczną funkcją głównej usługi, i ze względów obiektywnych i technicznych nie można z niej skorzystać bez takiej innej usługi, a włączenie takiej cechy lub funkcji w taką inną usługę nie jest sposobem na obejście stosowania DSA.

10.2.9.                     Publiczne rozpowszechnianie oznacza udostępnianie informacji na żądanie Odbiorcy usługi, który przekazał informacje, potencjalnie nieograniczonej liczbie osób trzecich.

10.3.                Administrator jest dostawcą Usług pośrednich w rozumieniu DSA, oferującym usługi hostingu.

10.4.                Usługi pośrednie świadczone przez Administratora polegają na umożliwieniu Odbiorcom usług zamieszczenia Treści w ramach Serwisu, takich jak:

10.4.1.                     Komentarze.

10.4.2.                     Opinie Klientów.

10.4.3.                     Tworzenie publicznych notatek w ramach kursów i w Serwisie.

10.5.                Administrator świadczy Usługi pośrednie w ramach swoich profil dostępnych w Mediach społecznościowych przez:

10.5.1.                     Umożliwienie Użytkownikom pozostawienie komentarzy pod zamieszczonymi postami.

10.5.2.                     Dodawanie postów z różnymi treściami.

10.5.3.                     Dodawanie ocen i opinii.

10.5.4.                     Pozostałe formy interakcji umożliwiające pozostawienie Treści.

10.6.                Usługi pośrednie w Mediach społecznościowych świadczone przez Administratora:

10.6.1.                     Facebook – https://www.facebook.com/AkademiaGeoZoo

10.7.                Administrator wyznacza następujący pojedynczy punkt kontaktowy umożliwiający  mu bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z organami państw członkowskich, Komisją i Radą Usług Cyfrowych, oraz umożliwiający Odbiorcom usługi bezpośrednią komunikację drogą elektroniczną z Administratorem w języku polskim, za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@geozoo.pl.

10.8.                Użytkownik nie może zamieszczać w ramach Serwisu, Platformy internetowej lub Mediów Społecznościowych Administratora następujących Treści:

10.8.1.                     Treści nielegalne lub niezgodne z Regulaminem.

10.8.2.                     Treści zawierających wulgaryzmy, hejt osób trzecich, lub spam.

10.8.3.                     Treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, w szczególności zawierających treści obraźliwe, czy naruszających uczucia religijne, dobra osobiste osób trzecich, lub wykazujące brak szacunku zgodnego z ogólnie pojętymi normami społecznymi i zasadami współżycia społecznego.

10.8.4.                     Treści rasistowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, zawierających treści pornograficzne, faszystowskie, dyskryminacyjne, o podtekście seksualnym, nieodpowiednie dla małoletnich użytkowników, itp.

10.8.5.                     Treści naruszających prawa osób trzecich np. prawa autorskie czy prawa własności intelektualnej albo zmierzających do ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa lub innych informacji poufnych.

10.8.6.                     Treści zawierających odnośniki do innych stron internetowych, podmiotów innych niż Serwis, konkurencyjnych serwisów internetowych czy sklepów internetowych, na które Administrator nie wyraził uprzednio zgody, w szczególności linki reklamowe, marketingowe, dotyczące zbiórek, lub inne linki o charakterze handlowym.

10.8.7.                     Treści nawołujących i reklamujących inne serwisy, platformy, media społecznościowe, itp.

10.8.8.                     Treści zawierających dane osobowe lub kontaktowe

10.8.9.                     Treści niezwiązanych z danym Towarem czy Usługą albo jakimkolwiek działaniem Administratora czy Serwisu, lub Treści niepowiązanych z tematyką Serwisu czy Mediów Społecznościowych Administratora.

10.8.10.                Treści powtarzalnych, które  już pojawiły się w Serwisie lub Mediach Społecznościowych Administratora. Użytkownik zobowiązany jest przed publikacją Treści zweryfikować, czy nie będą one kopią Treści istniejących.

10.8.11.                Treści o charakterze technicznym, zapytań związanych z obsługą klienta dotyczącą produktów lub usług Administratora, w tym celu Użytkownik powinien skontaktować się przez dane umieszczone w Regulaminie.

10.9.                Użytkownik, który uzna daną Treść za Treść Nielegalną albo Treść naruszającą niniejszy regulamin jest uprawniony dokonać zgłoszenia tej Treści Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail zawarty w Regulaminie wraz ze wskazaniem miejsca, w którym Administrator może zapoznać się z ww. Treścią oraz wszelkimi, niezbędnymi do rozpatrzenia zgłoszenia szczegółami, w tym danymi kontaktowymi Użytkownika oraz zaangażowanych osób trzecich, jeśli to możliwe.

10.10.            Użytkownik może skorzystać z formularza zgłoszeniowego Nielegalnych Treści na dole strony.

10.11.            W przypadku braku podania danych kontaktowych Użytkownika zgłaszającego daną Treść Administrator nie będzie mógł skontaktować się z Użytkownikiem celem powiadomienia go o otrzymaniu zgłoszenia oraz o rezultacie rozpatrzenia zgłoszenia.

10.12.            Administrator niezwłocznie powiadomi Użytkownika o otrzymaniu zgłoszenia danej Treści.

10.13.            Administrator podejmuje decyzje w ramach zgłoszenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia, w sposób niearbitralny, obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Na potrzeby rozpatrywania i podejmowania decyzji Sprzedawca nie korzysta ze zautomatyzowanych środków.

10.14.            O rezultacie podjętej decyzji w sprawie zgłoszenia, jej treści i uzasadnieniu Administrator powiadamia Użytkownika bez zbędnej zwłoki.

10.15.            W przypadku wystąpienia Nielegalnych Treści albo Treści niezgodnych z Regulaminem, Administrator może je usunąć, ograniczyć ich widoczność, uniemożliwić do nich dostęp, depozycjonować lub pozostawić w Serwisie. Może także zawiesić, zakończyć lub w inny sposób ograniczyć płatności pieniężne, jeśli do takich dochodzi w Serwisie, zawiesić lub zakończyć świadczenie usługi w całości lub w części, albo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika lub osoby trzeciej. Jednocześnie, o swojej decyzji informuje Użytkownika oraz zaangażowane osoby trzecie przekazując im jasne i konkretne uzasadnienie decyzji, jeśli posiada ich dane kontaktowe.

10.16.            Użytkownik może odwołać się od decyzji Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania decyzji, przekazując jednocześnie uzasadnienie.

10.17.            Administrator rozpatruje odwołanie Użytkownika w terminie 14 dni od dnia jego odebrania, przekazując mu swoją decyzję wraz z uzasadnieniem.

10.18.            Administrator nie ponosi odpowiedzialności za Treści Użytkownika, szczególnie Nielegalne Treści pozostawione w ramach Serwisu czy Platformy internetowej, jeżeli działania Użytkownika są sprzeczne z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Administrator dokłada wszelkich starań, aby postępować z takimi Treściami w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz z Regulaminem, m.in. nie modyfikuje Treści w sposób wpływający na integralność przekazywanych lub udostępnianych informacji, nie ułatwia zamieszczania Nielegalnych Treści, niezwłocznie podejmuje działania w celu ich usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do nich zgodnie z Regulaminem z poszanowaniem praw podstawowych Użytkowników, w tym prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak również podejmuje wszelkie działania w dobrej wierze i z zachowaniem należytej staranności.

10.19.            W ramach Serwisu nie dochodzi do algorytmicznego podejmowania decyzji, w tym decyzji związanych z odwołaniami Użytkownika.

10.20.            W przypadku gdy Administrator poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

10.21.            Administrator przekazuje koordynatorowi ds. usług cyfrowych właściwemu dla miejsca siedziby i Komisji na ich wniosek i bez zbędnej zwłoki informacje na temat średniej liczby aktywnych miesięcznie odbiorców usługi w Unii, obliczonej jako średnia liczba w okresie poprzednich sześciu miesięcy, zaktualizowane na moment złożenia takiego wniosku. Koordynator ds. usług cyfrowych lub Komisja mogą zażądać, aby Administrator przekazał dodatkowe informacje dotyczące obliczenia, w tym wyjaśnienia i uzasadnienie odnośnie do wykorzystanych danych. Informacje te nie mogą zawierać danych osobowych.

10.22.            Użytkownik jest uprawniony do zakończenia korzystania z usług Administratora w każdym momencie. W tym celu może użyć dostępnych form zakończenia korzystania z usług jak np. automatyczne kliknięcie w określone przyciski umożliwiające usunięcie konta albo wypisanie się z danej usługi, zaprzestanie obserwowania Mediów Społecznościowych Administratora, czy poprzez usunięcie zamieszczonych przez siebie Treści, jak również może skontaktować się ze Sprzedawcą na dane podane w niniejszym regulaminie. Niniejsze postanowienie nie uchybia obowiązkom i uprawnieniom Administratora wynikającym z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dalszego przechowywania danych, w tym danych osobowych, w szczególności w celach wskazanych w Polityce prywatności, a wynikających z RODO lub innych ustaw.

10.23.            Administrator za pomocą odpowiednich środków niezwłocznie poinformuje Użytkownika o istotnych zmianach wprowadzonych w warunkach korzystania z usług Administratora, m.in. w przypadku zmiany zasad dotyczących informacji dozwolonych na temat jego usług lub o innych tego rodzaju zmianach, które mogą mieć bezpośredni wpływ na zdolność Odbiorców do korzystania z usługi.

11.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

11.1.                Postanowienia niniejszego punktu dotyczą Klientów Serwisu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.

11.2.                W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

11.3.                W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.4.                Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

11.5.                W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.

11.6.                Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.

11.7.                Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

12.POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

12.1.                Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Serwisie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.

12.2.                Przedsiębiorcę, o którym mowa w podpunkcie pierwszym niniejszego punktu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

12.2.1.                     Produktów cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,

12.2.2.                     Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

12.2.3.                     Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa  ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

12.3.                Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych punkcie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

12.4.                Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produktów, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

13. KOMENTARZE

13.1.                Na stronach z zawartością Kursu pod lekcjami Sprzedawca umieszcza Komentarze Klientów. Komentarze Klientów pochodzą tylko od osób, które zakupiły Produkt w Serwisie. Dostęp do Serwisu mają tylko zarejestrowani Klienci.

13.2.                Komentarze zamieszczone na stronach Serwisu są dodawane pod lekcjami w zakładce (Komentarze) przez Klienta. Klient umieszczając Komentarz wyraża zgodę na publikacje jej w Serwisie i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

13.3.                Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację Komentarza. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@geozoo.pl. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie Komentarza jest realizowane w terminie 7 dni.

13.4.                Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Komentarze zamieszczane w Serwisie przez Klientów.

13.5.                Niedopuszczalne jest umieszczanie Komentarzy w Serwisie sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem, związanych z pornografią, wzywających do wszelkiego rodzaju nienawiści oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Komentarzach na Serwisie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Klient, będzie starać się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych. Klient będzie unikać pisania całego tekstu dużymi literami.

13.6.                Sprzedawca zabrania używania wulgaryzmów, hejtowania, prowokowania, wyśmiewania i obrażania innych osób w Komentarzach dodawanych przez Klientów. Zabronione jest dodawanie przez Klienta w Komentarzach linków, reklam itp.

13.7.                Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy niezgodnych z Regulaminem.

14. OPINIE KLIENTÓW

14.1.                Na stronach z opisami Produktów Sprzedawca umieszcza opinie Klientów. Opinie Klientów pochodzą tylko od osób, które zakupiły Produkt w Serwisie. Dostęp do Serwisu mają tylko zarejestrowani Klienci.

14.2.                Opinie zamieszczone na stronach Serwisu są dodawane pod Produktem przez Klienta. Klient umieszczając Opinie wyraża zgodę na publikacje jej w Serwisie i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

14.3.                Dostęp do wszystkich dodanych Opinii Klient ma w zakładce „Konto Studenta” -> „Recenzje”, gdzie może edytować Opinie lub usunąć.

14.4.                Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację Opinii o Produkcie. Klient może wycofać zgodę przez usunięcie Opinii w zakładce „Recenzje” w dowolnym momencie lub powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@geozoo.pl. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie Opinii jest realizowane w terminie 7 dni.

14.5.                Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Opinie zamieszczane w Serwisie przez Klientów.

14.6.                Niedopuszczalne jest umieszczanie Opinii w Serwisie sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem, związanych z pornografią, wzywających do wszelkiego rodzaju nienawiści oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Opiniach na Serwisie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Klient, będzie starać się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych. Klient będzie unikać pisania całego tekstu dużymi literami.

14.7.                Sprzedawca zabrania używania wulgaryzmów, hejtowania, prowokowania, wyśmiewania i obrażania innych osób w Opiniach dodawanych przez Klientów. Zabronione jest dodawanie przez Klienta w Opinii linków, reklam itp.

14.8.                Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii niezgodnych z Regulaminem.

15.NEWSLETTER

15.1.                Usługa wysyłki Newslettera jest dostępna po dokonaniu rejestracji w odpowiednim formularzu Newslettera oraz jest świadczona przez Usługodawcę na zasadach zawartych w niniejszym regulaminie.

15.2.                W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Usługodawcą za pomocą:

15.2.1.                     Formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce Kontakt.

15.2.2.                     Adresu e-mail: akademia@geozoo.pl.

15.2.3.                     Numeru telefonu: +48 690-345-350

15.3.                Użytkownik może porozmawiać z Usługodawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu. Środki te gwarantują zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą z zachowaniem daty i godziny, spełniają wymogi trwałego nośnika oraz umożliwiają szybkie i efektywne kontaktowanie się Użytkownika z Usługodawcą.

15.4.                Zasady korzystania oraz zapisu na Newsletter, zawierania Umów o dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w związku z zapisem na Newsletter oraz dokonywania reklamacji w ramach Serwisu określa niniejszy Regulamin.

15.5.                Usługodawca udostępnia nieodpłatnie Użytkownikowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usługi Newsletter w ramach Serwisu, w szczególności w stopce Serwisu czy przy formularzu zapisu na Newsletter. Użytkownik może utrwalić treść Regulaminu w dogodny dla siebie sposób.

15.6.                Warunkiem skorzystania z Newslettera oraz zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w ramach Newslettera jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.

15.7.                Usługodawca jest odpowiedzialny za zgodność świadczenia z umową.

15.8.                Informacje o Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych podane na stronach internetowych oraz podstronach, lub stronach powiązanych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

15.9.                W ramach korzystania z Serwisu i Newslettera zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym, określonych w niniejszym Regulaminie.

15.10.            Nakazuje się korzystanie z Serwisu i Newslettera w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa oraz wyłącznie w celu osobistego użytku.

15.11.            Użytkownik nie może korzystać z usługi Newsletter lub zakupić usługę Newsletter anonimowo ani pod pseudonimem, lub używając niepoprawnych danych osobowych.

15.12.            Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby usługa Newsletter była zgodna z najwyższymi standardami, a tym samym z Zamówieniem złożonym przez Użytkownika.

15.13.            Treści cyfrowe przesyłane przez Usługodawcę w ramach Newslettera są aktualne według stanu wiedzy i doświadczenia Usługodawcy na dzień ich sporządzenia.

15.14.            Newsletter może być dostępny czasowo.

15.15.            Usługodawca jest uprawniony do wysyłania wiadomości elektronicznych w ramach usługi Newsletter w założonej przez siebie regularności. Może także czasowo lub całkowicie zaprzestać wysyłania Newslettera.

15.16.            Użytkownik może zamówić Usługę Newsletter poprzez uzupełnienie formularza zapisu na Newsletter dostępnego w Serwisie albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka zgody podczas procesu zakupowego w sklepie internetowym Usługodawcy.

15.17.            Celem skutecznego zapisu na Newsletter i korzystania z usługi Newsletter Użytkownik powinien podejmować kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Serwisu i w wiadomościach elektronicznych, które zostaną do niego wysłane na podany adres e-mail.

15.18.            Celem Zamówienia usługi Newsletter konieczne jest podanie przez Użytkownika następujących danych:

15.18.1.                Imię.

15.18.2.                Adres e-mail.

15.18.3.                Zaznaczenie wymaganych zgód oraz akceptację Regulaminu.

15.19.            Wysłanie przez Użytkownika w ten sposób Zamówienia stanowi oświadczenie woli Użytkownika zamówienia usługi Newsletter zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

15.20.            Dostarczenie usługi Newsletter i/lub Treści cyfrowych w ramach tej usługi odbywa się w zamian za płatność danymi osobowymi wymaganymi w procesie składania Zamówienia na Usługę Newsletter i wymaga pozostawienia zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych.

15.21.            Użytkownik ma możliwość odpłatnego zamówienia Usługi Newsletter i dostarczenia Treści cyfrowych albo Usług cyfrowych, co skutkować będzie koniecznością zapłaty ceny.

15.21.1.                Każdorazowo Cena wskazana jest w treści zgody znajdującej się pod formularzem zapisu lub w opisie danego Newslettera. W przypadku, gdy nie jest podana cena dostarczenia danej Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej to wynosi ona 99 zł.

15.21.2.                W celu złożenia odpłatnego zamówienia na Usługę Newsletter i dostarczenie w jej ramach Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą na adres e-mail akademia@geozoo.pl albo dokonać zakupu poprzez stronę Serwisu.

15.21.3.                Aby sfinalizować zakup Usługi Newsletter zgodnie z postanowieniami powyżej, Użytkownik powinien wykonywać kroki pojawiające się na ekranie w trakcie zakupu poprzez stronę Serwisu albo przekazać Usługodawcy następujące dane:

15.21.3.1.                     Imię.

15.21.3.2.                     Nazwisko.

15.21.3.3.                     Adres zamieszkania.

15.21.3.4.                     Adres e-mail.

15.21.3.5.                     A w przypadku, chęci otrzymania faktury podać dodatkowo dane firmowe np. Nazwę firmy przedsiębiorcy, NIP, itp.

15.21.4.                Po opłaceniu Usługi Newsletter i danej Treści cyfrowej i/lub Usługi cyfrowej, Usługodawca wystawi odpowiedni dokument księgowy oraz rozpocznie dostarczanie ww. Usługi Newsletter i Treści cyfrowych i/lub Usługi cyfrowej w jej ramach.

15.21.5.                Proces zakupu Usługi Newsletter i dostarczanej w jej ramach Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej wymaga akceptacji Regulaminu dostępnego na stronie Serwisu i jest realizowany zgodnie z jego zapisami. Regulamin zawiera wszelkie obowiązki i uprawnienia Użytkownika związane ze świadczeniem mu Usługi Newsletter odpłatnie.

15.22.            Użytkownik, w celu dodania jego adresu e-mail do bazy subskrybentów Usługodawcy musi potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej w celu wysyłania Newslettera.

15.23.            Zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Usługodawcy oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej np. e-maila lub sms-a w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

15.24.            Poprzez zapis na Newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Usługodawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika, np. telefonu, tabletu, komputera w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).

15.25.            Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki Newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych wpisach blogowych, produktach, promocjach i rabatach oferowanych przez Usługodawcę lub produktach osób trzecich polecanych przez niego. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania Newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

15.26.            Usługa Newsletter jest dostarczana przez czas nieokreślony, od chwili aktywacji do czasu wycofania zgody przez Użytkownika lub zaprzestania realizacji Usługi Newsletter przez Usługodawcę. Po wycofaniu zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w bazie jeszcze przez okres do 3 lat, w celu wykazania faktu udzielenia przez Użytkownika zgody na komunikację poprzez Newsletter, działań Użytkownika oraz chwili jej wycofania, a także ewentualnych związanych z tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Usługodawcy.

15.27.            Dostarczenie Newslettera może zostać zaprzestane w przypadku niewykazania przez Użytkownika aktywności przez minimum 1 rok od rozpoczęcia świadczenia usługi Newsletter lub odczytania ostatniej wiadomości e-mail. W takim przypadku Usługodawca usunie dane Użytkownika z systemu do wysyłki Newslettera. Użytkownik nie będzie uprawniony do otrzymania żadnej wiadomości od Usługodawcy, chyba że zdecyduje się ponownie zapisać w formularzu zapisu na Newsletter lub skontaktuje się z Usługodawcą w inny, wybrany w tym celu sposób.

15.28.            System mailingowy wykorzystywany do wysyłki Newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania Użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami: data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki, moment wypisania się, itp.

15.29.            Usługodawca może także prowadzić remarketing polegający na promocji i reklamie usług, kierowany do osób zapisanych na Newsletter, w ten sposób, że podane adresy e-mail Użytkowników zostają wgrane do narzędzia marketingowego oferowanego przez Meta Platforms Ireland Limited menadżera reklam, a następnie kierowana jest do nich reklama utworzona przez Usługodawcę lub osoby upoważnione, poprzez konto reklamowe Usługodawcy, pod warunkiem, że Użytkownicy Newslettera są jednocześnie użytkownikami platformy Meta Platforms Ireland Ltd, która posiada założony tam profil. Każdorazowo dane te są kasowane po zakończeniu kampanii reklamowej. Dokładna informacja o tzw. grupach niestandardowych odbiorców, zasady hashowania danych oraz przetwarzania tymi danymi znajdują się w polityce prywatności portalu Meta Platform.

16.DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

16.1.                Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

16.2.                Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

16.3.                Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16.4.                Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

17.PRAWA AUTORSKIE

17.1.                Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

17.2.                Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

17.3.                Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

17.4.                Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

17.5.                Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

18.1.                W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta oraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

18.2.                Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

18.3.                Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

18.4.                Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

18.5.                Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Sprzedawca, wprowadzając zmiany w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Serwisie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

18.6.                Sprzedawca dąży do utrzymania dostępności Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.

18.7.                Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2024 roku.