1.     INFORMAJCE OGÓLNE, DEFINICJE

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://akademiageozoo.pl prowadzonego przez Agnieszka Seweryńska prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Seweryńska – Wirtualny Rozwój Osobisty, ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862952381, REGON: 522707327, telefon: (+48) 690-345-350, e-mail: akademia@geozoo.pl oraz korzystania z dostępnych w nim produktów.

1.2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

1.2.1.  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu Produktów w Serwisie;

1.2.2.  Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.2.3.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu, a nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

1.2.4.  Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla niego charakteru zawodowego, zgodnie z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny.

1.2.5.  Produkt – dostępne w Serwisie produkty elektroniczne (odpłatne treści cyfrowe), takie jak dostęp do kursów online, ebooki i inne;

1.2.6.  Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

1.2.7.  Kurs – treści edukacyjne udostępniane Klientom nabywającym je bezpośrednio w Serwisie;

1.2.8.  Ebooki – publikacja elektroniczna udostępniona Klientowi nabywającemu je bezpośrednio w Serwisie;

1.2.9.  Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://akademiageozoo.pl/regulamin

1.2.10. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://akademiageozoo.pl za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup Produktów oraz z wykorzystaniem którego otrzymuje dostęp do Produktów;

1.2.11. Konto Klienta – konto Klienta założone na platformie internetowej Serwisu.

1.2.12. Umowa – umowa o dostarczenie Produktu (treści cyfrowej) zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu;

1.2.13. Sprzedawca – Agnieszka Seweryńska – Wirtualny Rozwój Osobisty, ul. Cypriana Kamila Norwida 6/6, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862952381, REGON: 522707327, e-mail: akademia@geozoo.pl prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Serwisu;

1.2.14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy, stanowiące ofertę zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i ilość Produktu.

1.2.15. Komentarz – oznacza wiadomość dodaną pod lekcjami Kursu w Serwisie.

1.2.16. Opinia – oznacza recenzje Produktu wyrażoną przez Klienta Serwisu.

1.2.17. Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Serwisu, w tym zwłaszcza treści o charakterze edukacyjno-marketingowym, e-booki, a także informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach dotyczących Sprzedającego.

2.     KORZYSTANIE Z SERWISU

2.1. W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Serwisu należy dokonać wyboru Produktów, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Serwisu.

2.2. Klient w celu zakupu Produktów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Serwisu, gdzie Klient przenosi Produkty, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć Produkty, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

2.3. W toku procesu Zamawiania Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: dane zamawiającego, adres e-mail do wysyłki Produktu, sposób płatności i inne.

2.4. Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji lub zalogować się na posiadane Konto Klienta. Rejestracja jest niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów dostępnych bezpośrednio w Serwisie.

2.5. Rejestracja Klienta w Serwisie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Serwisu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

2.6. Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko przez siebie nazwę użytkownika i hasło. Proces rejestracji oraz składania Zamówień jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

2.7. Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

3.     ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

3.1. Zamówienia na Produkty przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego Serwisu bądź poprzez wiadomość e-mail.

3.2. Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem może nie zostać zrealizowane.

3.3. Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, danych do faktury, adresu zamieszkania oraz adresu e-mail do wysyłki Produktu.

3.4. Podany adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia, chyba że Klient wyrazi zgodę na kontakt w innych celach (np. newsletter).

3.5. Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

3.5.1.  głównych cechach Produktu,

3.5.2.  łącznej cenie lub wynagrodzeniu za Produkt wraz z podatkami, a także o ewentualnych opłatach za dostarczenie Produktu oraz o innych kosztach,

3.5.3.  możliwości odstąpienia od umowy.

3.6. Klient wyraża wolę zawarcia Umowy poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

3.7. Złożenie Zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej Umowy.

3.8. Umowa zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

3.9. Realizacja Umowy rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy bądź przez innego operatora płatności.

4.     CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

4.1. Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w Serwisie, wprowadzania nowych Produktów do Serwisu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Serwisem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

4.2. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona może być ograniczona liczba Produktów. Realizacja Zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4.3. W każdym przypadku informowania o obniżeniu ceny Produktu obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

4.4. Jeżeli Produkty są oferowane do sprzedaży w Serwisie, w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia również informację o najniższej cenie Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów w sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

4.5. Sprzedawca korzysta z narzędzi zewnętrznych dostawców, aby zrealizować wymagania w zakresie cen, promocji i obniżek oraz ich prezentacji na stronie i podstronach Serwisu.

4.6. Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu: paragon lub faktura przesyłany drogą elektroniczną. Na żądanie Klienta dowód zakupu zostanie doręczony w wersji papierowej.

4.7. Klient może dokonać płatności za zakupione Produkty w następujący sposób:

4.7.1.  przelewem, kartą płatniczą lub blikiem poprzez elektroniczny system płatności przelew24.pl

4.7.2.  przelewem, kartą płatniczą lub blikiem poprzez elektroniczny system płatności paynow.pl

4.7.3.  zwykłym przelewem bezpośrednio na nasze konto bankowe w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

4.8. Płatności są obsługiwane przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prosta 18, kod pocztowy: 00-850, KRS: 0000025237.

4.9. Zamówienia na Produkty realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę Produktu lub instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e-mail. Wysyłka Produktu następuje niezwłocznie po otrzymaniu płatności, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

4.10. Dostawa Produktów jest darmowa.

5.     PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

5.1. Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz osoba, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy z produktu lub usługi kupionych w Serwisie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.

5.2. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowa jest uważana za niezawartą.

5.3. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Klienta.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5.5. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Sprzedawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

5.6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku nabycia Produktu dostarczanego w inny sposób niż na nośniku materialnym, jeżeli dostarczenie Produktu nastąpiło za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

6.1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Produktu wolnego od wad.

6.2. Jeżeli otrzymany Produkt jest w jakikolwiek sposób wadliwy, Klient może skorzystać z tytułu rękojmi za wady wobec Sprzedawcy na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym.

6.3. W przypadku ujawnienia się wady Produktu Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Uprawnienie przysługuje w ciągu dwóch lat od daty doręczenia Produktu.

6.4. W celu skorzystania z rękojmi należy złożyć reklamację określającą charakter wady oraz zawierającą określone żądanie.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od Klienta reklamowanego produktu wraz z pismem reklamacyjnym.

6.6. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany w taki sam sposób, w jaki przesłał reklamację.

6.7. W przypadku uznania reklamacji wada Produktu zostanie usunięta lub Klient otrzyma nowy Produkt. Jeżeli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci równowartość ceny Produktu lub obniży cenę.

7.     WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

7.1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych oraz fizycznych oraz korzystania z Produktów.

7.2. W Serwisie dostępne są m.in. następujące Treści cyfrowe:

7.2.1.  Kursy online

7.2.2.  E-booki

7.2.3.  Webinary

7.2.4.  Materiały dodatkowe do Kursów.

7.3. Do zawarcia Umowy oraz do korzystania z Produktów konieczne jest posiadanie konta w Serwisie.

7.4. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisu następuje nieodpłatnie. Nabycie Produktów dostępnych w Serwisie następuje odpłatnie.

7.5. Sprzedawca umożliwia także korzystanie z Treści cyfrowych nieodpłatnych. Zaliczają się do nich bezpłatne kursy online, e-booki, webinary, mailing, albo inne treści nieoznaczone jako odpłatne.

7.6. Korzystanie z Treści cyfrowych nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać posiadania Konta Klienta w Serwisie, na której udostępniane są Treści cyfrowe. Mogą one być także udostępniane poprzez dostarczenie Treści cyfrowej we wskazanym formacie np. poradnik w formacie pdf, w szczególności w ramach usługi newsletter po podaniu wskazanych danych osobowych.

7.7. Treści cyfrowe nieodpłatne mogą być dostępne czasowo.

7.8. Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Serwisu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

7.8.1.  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Serwisie),

7.8.2.  przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje z włączoną obsługą języka JavaScript,

7.8.3.  włączona obsługa cookies w przeglądarce,

7.8.4.  dostęp do Internetu,

7.8.5.  zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

7.8.6.  możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

7.9. Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

7.10. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres akademia@geozoo.pl lub listownie na adres Sprzedawcy.

7.11. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

7.12. Informacje dotyczące terminu dostępności znajdują się w opisie Treści cyfrowych albo w odrębnie zakomunikowanym na stronie regulaminie lub polityce prywatności.

7.13. Sprzedawca zapewnia dostęp do Produktów cyfrowych odpłatnych dostępnych w Serwisie przez czas nieoznaczony.

7.14. Sprzedawca dąży do utrzymania dostępu do kupionych Produktów (umieszczonych w Serwisie) bez ograniczeń czasowych, tj. „dożywotnio”, niemniej jednak zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji o zakończeniu utrzymywania danego Produktu, o czym powiadamia Klientów, którzy kupili dany Produkt z wyprzedzeniem co najmniej 90 dni przed planowaną datą usunięcia Produktu, umożliwiając przy tym Klientom którzy wykupili dostęp pobranie materiałów do korzystania offline z wyłączeniem prawa do dalszego kopiowania i rozpowszechniania materiałów.

7.15. Wsparcie Klienta wykraczające poza sam dostęp do Produktu (np. udział w grupach na portalach społecznościowych, pomoc instruktora), o ile z oferty sprzedażowej danego Produktu wynika, że jest zapewnianie przy kupnie dostępu do danego Produktu, gwarantowane jest w terminie 90 dni od sprzedaży kursu i później może, ale nie musi być utrzymywane.

8.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW ZAWODOWYCH

8.1. Postanowienia niniejszego punktu dotyczą Klientów Serwisu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicja zawartą w niniejszym regulaminie.

8.2. W przypadku sprzedaży Produktów w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

8.3. W wypadku Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

8.5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Sprzedawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.

8.6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.

8.7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

9.     POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

9.1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów w Serwisie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 3855, 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny i art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta.

9.2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w podpunkcie pierwszym niniejszego punktu, będą dotyczyć postanowienia niniejszego Regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.:

9.2.1.  Produktów cyfrowych świadczonych drogą elektroniczną,

9.2.2.  Odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa,

9.2.3.  Reklamacji i niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w zakresie ograniczonym art. 7aa  ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564, art. 5565 i art. 5765 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców zawodowych.

9.3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy Regulamin podczas procesu zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych punkcie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7 aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.

9.4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produktów, a tym samym zawarta Umowa sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

10. KOMENTARZE

10.1. Na stronach z zawartością Kursu pod lekcjami Sprzedawca umieszcza Komentarze Klientów. Komentarze Klientów pochodzą tylko od osób, które zakupiły Produkt w Serwisie. Dostęp do Serwisu mają tylko zarejestrowani Klienci.

10.2. Komentarze zamieszczone na stronach Serwisu są dodawane pod lekcjami w zakładce (Komentarze) przez Klienta. Klient umieszczając Komentarz wyraża zgodę na publikacje jej w Serwisie i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

10.3. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację Komentarza. W celu wycofania zgody Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@geozoo.pl. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie Komentarza jest realizowane w terminie 7 dni.

10.4. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Komentarze zamieszczane w Serwisie przez Klientów.

10.5. Niedopuszczalne jest umieszczanie Komentarzy w Serwisie sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem, związanych z pornografią, wzywających do wszelkiego rodzaju nienawiści oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Komentarzach na Serwisie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Klient, będzie starać się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych. Klient będzie unikać pisania całego tekstu dużymi literami.

10.6. Sprzedawca zabrania używania wulgaryzmów, hejtowania, prowokowania, wyśmiewania i obrażania innych osób w Komentarzach dodawanych przez Klientów. Zabronione jest dodawanie przez Klienta w Komentarzach linków, reklam itp.

10.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Komentarzy niezgodnych z Regulaminem.

11. OPINIE KLIENTÓW

11.1. Na stronach z opisami Produktów Sprzedawca umieszcza opinie Klientów. Opinie Klientów pochodzą tylko od osób, które zakupiły Produkt w Serwisie. Dostęp do Serwisu mają tylko zarejestrowani Klienci.

11.2. Opinie zamieszczone na stronach Serwisu są dodawane pod Produktem przez Klienta. Klient umieszczając Opinie wyraża zgodę na publikacje jej w Serwisie i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

11.3. Dostęp do wszystkich dodanych Opinii Klient ma w zakładce „Konto Studenta” -> „Recenzje”, gdzie może edytować Opinie lub usunąć.

11.4. Klient ma prawo wycofać zgodę na publikację Opinii o Produkcie. Klient może wycofać zgodę przez usunięcie Opinii w zakładce „Recenzje” w dowolnym momencie lub powinien skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem adresu e-mail: akademia@geozoo.pl. Udzielenie odpowiedzi i usunięcie Opinii jest realizowane w terminie 7 dni.

11.5. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Opinie zamieszczane w Serwisie przez Klientów.

11.6. Niedopuszczalne jest umieszczanie Opinii w Serwisie sprzecznych z obowiązującym w Polsce prawem, związanych z pornografią, wzywających do wszelkiego rodzaju nienawiści oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Opiniach na Serwisie treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady etykiety. Klient, będzie starać się formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych. Klient będzie unikać pisania całego tekstu dużymi literami.

11.7. Sprzedawca zabrania używania wulgaryzmów, hejtowania, prowokowania, wyśmiewania i obrażania innych osób w Opiniach dodawanych przez Klientów. Zabronione jest dodawanie przez Klienta w Opinii linków, reklam itp.

11.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Opinii niezgodnych z Regulaminem.

12. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

12.1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

12.2. Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych Produktów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

12.3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12.4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

13.PRAWA AUTORSKIE

13.1. Sprzedawca wskazuje, że wszelkie Produkty dostępne w Serwisie chronione są prawem autorskim.

13.2. Zabronione jest kopiowanie Produktów i utrwalanie ich w jakiejkolwiek innej formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie treści dostępnych w Serwisie, z wyłączeniem dokonywania powyższego w ramach dozwolonego prawem tzw. prawa cytatu.

13.3. Wszelkie dalsze rozpowszechnianie treści Produktów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

13.4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdobytej wiedzy dostępnej w Produktach oraz nie udziela on jakichkolwiek gwarancji co do skutku wykorzystania przez Klienta informacji uzyskanych w toku skorzystania z nich.

13.5. Materiały użyte do prezentacji produktów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Serwisu, stanowią własność Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta oraz osoby, o której mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

14.2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Sprzedawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

14.3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

14.4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Serwisu.

14.5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Serwis. Sprzedawca, wprowadzając zmiany w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o tym w Serwisie, z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

14.6. Sprzedawca dąży do utrzymania dostępności Serwisu bez ograniczeń czasowych. Sprzedawca zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszenia ich dostępności z przyczyn technicznych, w szczególności w celu przeprowadzenia prac rozwojowych lub usunięcia błędów, jak również prawo definitywnego zakończenia ich działalności.

14.7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 roku.